سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱

نخستین شماره ماهنامه پینووس در کردستان منتشر شد

شنبه - 13 مارس 2021
نخستین شماره ماهنامه پینووس در کردستان منتشر شد

نخستین شماره ماهنامه اجتماعی، فرهنگی با عنوان "پینووس کردستان" به مدیر مسوولی "فرشید اردلان" به جمع مطبوعات استان کردستان پیوست.

“پینووس” واژه کُردی به معنی قلم است و این نخستین شماره این ماهنامه روز شنبه به شکل روزنامه‌ای که زیرنظر شورای نویسندگان در هشت صفحه به رشته تحریر درآمده است، منتشر شد.

“سیدلطیف حسینی نسب” به عنوان مدیر اجرایی، “آریان نصراللهی” به عنوان دبیر سرویس فرهنگ و هنر، “نوید صیدی‌مرادی” به عنوان عکاس و “هژیر الله مرادی” هم به عنوان گرافیست و صفحه‌آرا دیگر عوامل این ماهنامه هستند. 

در بخش سخنان مدیرمسوول “پینووس کردستان” آمده است: “تاریــخ مطبوعــات کردســتان گنجینـه ای از پیشـامدهایی اسـت کـه بازگویـی آن نقـش اساسـی در واقعیـت هـا زمان خـود را دارد کـه ارتبـاط بیـن گذشـته و امـروز را برقـرار مـی کنـد بـی شـک داشـتن آگاهـی و شـناخت تاریـخ هـر جامعـه ای در راسـتای پیشـرفت هـر چــه بیشــتر آن امــری الزام و ضــروری اســت.

 زمانـی نخسـتین نشـریه کردسـتان سـال ۱۹۰۷ میــلادی مصــادف بــا ۱۲۸۵ هجــری شمســی بـه مدیـر مسـئولی ابوالبقـاء سـنندجی مشـهور بـه مظهراالسـام بـه نـام ۲  هفتـه نامـه تمـدن در کردسـتان مجـوز انتشـار گرفـت کسـی بـاور بــه دنیایــی مطبوعــات نداشــت و همــه چیــز را همــان تــک کاغــذ هــای می دانســتند کــه چیزهـای سـر تفریـح بـر آن نوشـته و در میدان شـهر بـرای مـردم بازگـو مـی کننـد.

حــال در زمســتان بــی بــرف ســال ۱۳۹۹ نشــریه پیینــوس کردســتان از ســوی نســلی نـو بـا نگاهـی نـو مجـوز نشـر گرفـت تـا بتوانـد آموختـه هـای تجربـی و آکادمیکـی خـود را بـا برگرفتـه از تجربـه بـزرگان وارد وادی شـود کـه در آن حواشـی و نامهربانـی هـای زیـادی وجـود دارد.

امـا دیـد ایـن نشـریه هیچـگاه بـر سـر مسـئله سیاســت نبــوده و زاویــه هــای آن تنهــا بــا هـدف بـر کمـک فرهنـگ و اجتمـاع ایـن دیـار بـا فرهنـگ بـوده اسـت و امیدواریـم پیینـوس زوایـای قلـم خـود را بـر مسـائلی بچرخانـد کـه بتوانـد در مسـیر توسـعه گـری گام های اسـتوار بــردارد.

شــاید در دنیایــی علــم رســانه عناصــر خبــری را مــا بــا سه چ و سه کاف خواندیــم و امیدواریــم مــا هـم بـا دیـد موشـکافانه بـر فرهنـگ کردسـتان بتوانیـم ایـن عناصـر را در نظـر بگیریـم و ثابـت بکنیــم کــه چــرا، چگونــه، چــه و کــی، کجــا و کـه را بتوانیـم بـه اثبـات برسـانیم.”


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس