امنیت کردستان از گذر توسعه تأمین می شود

امنیت کردستان از گذر توسعه تأمین می شود

کردنامه: بهرام نصراللهی زاده در نشست دبیرخانه انجمن های تخصصی و صاحبنظران توسعه سازمان برنامه و بودجه استان کردستان در سنندج، با اشاره به اینکه توسعه بیشتر یک فرآیند اجتماعی است تا اقتصادی، اظهار کرد: مجموعه ای از گره های ذهنی و نگرشی در حوزه توسعه در استان کردستان وجود دارد و تا این موانع

اخبار

اقتصاد

فتوتیتر

تبلیغات