اروپا ترکیه را تنبیه می کند / کدام طرف کوتاه می آید؟

اروپا ترکیه را تنبیه می کند / کدام طرف کوتاه می آید؟

کردنامه: تصمیم اتحادیه اروپا در مورد توقف موقت مذاکرات برای تکمیل عضویت ترکیه در این اتحادیه، اقدام غیرمنتظره ای نبود. از همان ساعات نخست پس از کودتای نافرجام، می شد پیش بینی کرد که اقدامات اردوغان، پاکسازی ها و دستگیری های گسترده و شیوه مواجهه سران آک پارتی با مخالفین، منجر به اعتراض سران اتحادیه

اخبار

اقتصاد

فتوتیتر

تبلیغات