۲۰۱۷ میلادی سالی به مراتب بدتر برای کردهاست

۲۰۱۷ میلادی سالی به مراتب بدتر برای کردهاست

کردنامه: مهمترین پیش بینی های موسسه آمریکایی استراتفور در مورد شرایط کشورهای ایران، عراق، ترکیه، سوریه و کردها در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱ – حضور نیروهای روسیه در سوریه مانع پیشروی بیشتر ترکیه به سمت جنوب و فراتر از الباب خواهد شد. ۲ – ترکیه سعی خواهد کرد از الباب به سمت منبج رفته و

اخبار

اقتصاد

فتوتیتر

تبلیغات