تاریخ انتشار : پنجشنبه 17 فروردین 1396 - 9:07
کد خبر : 537

آنکارا، تهران، دمشق و بغداد؛ مربع مخالف استقلال اقلیم کردستان

آنکارا، تهران، دمشق و بغداد؛ مربع مخالف استقلال اقلیم کردستان

کردنامه: «حیدر العبادی»، نخست‌وزیر عراق در مصاحبەای اختصاصی با شبکە تلویزیونی روداو در خصوص مسئلە کشور کردستان، نفت، کرکوک و موصل بە تفصیل سخن گفت و اظهار کرد: بە عقیدە من برای کُردها و همە عراقی‌ها با هم و در کنار هم بودن مناسب‌تر است. نخست‌وزیر عراق کە برای حضور در اجلاس سران عرب در

کردنامه: «حیدر العبادی»، نخست‌وزیر عراق در مصاحبەای اختصاصی با شبکە تلویزیونی روداو در خصوص مسئلە کشور کردستان، نفت، کرکوک و موصل بە تفصیل سخن گفت و اظهار کرد: بە عقیدە من برای کُردها و همە عراقی‌ها با هم و در کنار هم بودن مناسب‌تر است. نخست‌وزیر عراق کە برای حضور در اجلاس سران عرب در بحر المیت در اردن بە سر می‌برد، در مصاحبەای اختصاصی با خبرنگار شبکە تلویزیونی روداو دربارە چندین مسئلە مهم و استراتژیک در ارتباط با عراق و بە ویژە اقلیم کردستان سخن گفت.
حیدر العبادی دربارە مسئلە برگزاری رفراندوم تعیین سرنوشت اقلیم کردستان کە مقامات این اقلیم بر انجام دادن آن پافشاری می‌کنند، گفت: علاقەای بە ادامە دادن بحث رفراندوم ندارم، زیرا نتیجە آن مشخص است و درخواست دارم کە نە خودشان و نە ما را در تنگنا قرار ندهند، اما سؤال این است کە آیا نتیجە رفراندوم را بە اجرا در می‌آورند یا خیر؟ در ارتباط با برافراشتن پرچم اقلیم کردستان در کرکوک، نخست وزیر عراق معتقد است: احتمالاً برخی بە عنوان نوعی فتنەانگیزی بە برافراشتن این پرچم بنگرند. وضعیت کرکوک تحمل فتنە را ندارد و من خواستار تعویق این موضوع هستم. فرماندە کل نیروهای مسلح عراق دربارە موعد پایان عملیات موصل گفت: بە امید خدا طی چند هفتە آیندە عملیات بە طور کامل پایان می یابد.
مشروح مصاحبە با حیدر العبادی نخست وزیر عراق:
جناب دکتر حیدر العبادی از شما برای انجام دادن این مصاحبە با ما متشکریم.  شما سرپرست عملیات آزادسازی موصل هستید و همزمان در حال انجام فعالیت های دیپلماتیک در این رابطە می باشید در آغاز بە اجلاس سران کشورهای عرب بپردازیم، دستاورد عراق از اجلاس سران عرب چە بود؟
نخست وزیر عراق: بە نام خدا. سلام بە بینندگان شما. واقعیت این است همانگونە کە مستحضرید، برخی از مردم امیدی بە برگزاری نشست های اجلاس سران عرب ندارند، اما ما خواستم با نتیجەای جدید از این اجلاس بازگردیم. جهان عرب با مشکلات و کشمکش های بزرگی روبروست. نوعی از تنش نیز مشاهدە می گردد.  وضعیت موجود باعث ایجاد کشمکش و اختلافات در سطح منطقە شد و این وضعیت فرصت را برای ظهور جریانی تروریستی همچون داعش فراهم ساخت. جریانی کە در سوریە شکل گرفت و این مسئلە باعث دردسر و وقایع تلخ بسیاری برای ما در عراق شد. فاجعە ضعف و استیصال، هنگامی کە داعش وارد عراق شد و بە کشتار مردم پرداخت؛ همچنین قربانی هایی کە در مقابلە با داعش دادیم، از مردمی کە در مقابل این گروە ایستادند. همە طرف ها قربانی دادند. داوطلبین قربانی دادند، پلیس و همە اقشار قربانی دادند، پیشمرگ ها نیز بە همین صورت. ما دیدگاهی داشتیم تا آن را با برادرانمان مطرح کنیم، آن هم این بود کە دیگر نباید بە کشمکش ها ادامە دهیم، زیرا این کشمکش و اختلافات فرصت شکست و از میان بردن ما را بە تروریست ها خواهد داد. درست است میان ما اختلافاتی وجود دارد، ما این واقعیت را درک می کنیم، اما باید آن ها را کنترل نماییم و برای از میان برداشتنشان تلاش کنیم و در حوزەای گستردەتر مشارکت فعال داشتە باشیم، آن هم حصول توافقات در زمینەهای مختلف و انجام اقدامات مشترک است.
عراق کنونی با عراق سابق بسیار متفاوت است، آن ها نیز شاهد این واقعیت هستند. هم اکنون عراق قوی تر از گذشتە است. پیروزی ها بزرگی در مقابل داعش و تروریست ها بە دست آوردەایم. برخی ها باور نمی کردند چنین دستاوردهایی در مدت زمانی کوتاە داشتە باشیم. دیدیم کە چگونە نیروهای پیشمرگ و ارتش بە جای جنگ با همدیگر در کنار یکدیگر جنگیدند. زیرا پیشتر تصور بر این بود کە عراقی ها با هم اختلاف دارند و همدیگر را می کشند. اما مشاهدە کردند کە عراقی ها در مقابل دشمنی مشترک متحد هستند. هم اکنون فرصتی پیش آمدە است کە عراق با قدرت بە صحنە بازگردد. ما شاد این واقعیت هستیم کە قدرت عراق بار دیگر احیا می شود. این واقعیت بە نفع همە عراقی ها است. بنا بە عقیدە و باور ما و همان  گونە کە شرح دادم حکومت عراق بدون هیچ تبعیضی بە عراقی ها خدمت رسانی می کند. بدون لحاظ کردن تفاوت ها، این رویکرد و سیاست عراقی است کە شهروند عراقی، شهروند درجە یک است، هر کجا کە باشد؛ در کردستان باشد یا در هر استانی از عراق. کُرد باشد یا عرب، شیعە باشد و یا سنی، مسیحی باشد و یا وابستە بە هر طیف عراقی؛ این نگاە و رویکرد عراقی است. ما زیربار سلطە و حاکمیت هیچ شخصی نمی رویم. عراقی ها احساس وطن دوستی و میهن پرستی خاص و ویژەای دارند. در عین حال کە زیر بار سلطە هیچ کس نمی رویم، اما با کشورهای مختلف همکاری خواهیم داشت. شاهد مدعا همکاری ما با ائتلاف بین المللی ضد داعش است و هدف از آن بە دست آوردن کمک های آنان است. با برخی از کشورهای همسایە کە برای همکاری با ما آمدند، همکاری کردیم. بە وضعیت جدید در جهان عرب نیز در راستای بازسازی مناطقی از عراق کە داعش ویران کردە، امیدوار هستیم، تا زندگی و آرامی را بە این مناطق بازگردانیم.
آیا موافقت کشورهای عربی را برای همکاری و مشارکت در بازسازی مناطق آزاد شدە عراق بە دست آوردەاید؟
حیدر العبادی: بلە، موافقت کویت، سعودی و امارات. اما بهتر است شفاف حرف بزنیم و دچار خیال پردازی نشویم. حضور ما در اجلاس سران عرب، وجود منافع مشترک بود. بحث تولید، تا بتوانیم بە صورت کامل درها را برای تولید بگشاییم. تا تولید در مناطق مذکور آغاز گردد و متعاقب آن نیز فرصت اشتغال فراهم می گردد. بازسازی نهادها آغاز می گردد. در این موارد با هم همکاری خواهیم کرد. پروژهای موفقی در امارات و حتی عربستان و کویت مشاهدە می شوند. می توانیم در گشودن درهای تولید همکار همدیگر باشیم. این مسئلە در مقطع کنونی برای ما مهم است بە ویژە با در نظر گرفتن کاهش چشمگیر نرخ جهانی نفت.
جناب نخست وزیر، نشستی با شاە عربستان سعودی داشتید، این واقعیت دارد کە این کشور بدهی های عراق را بخشیدە است؟
حیدر العبادی: دربارە این موضوع هیچ صحبت و گفتگویی نداشتیم. اما مطمئنن بعدا در خصوص این مسئلە نیز گفتگو خواهیم کرد تا مسئلە را مطرح کردە و با آن ها در میان بگذاریم. همچنین در راستای عادی سازی روابط میان دو کشور. عادی سازی روابط نە تنها در زمینەهای سیاسی، بلکە در زمینەهای اجتماعی و اقتصادی. این مسئلە نزد ما بسیار مهم می باشد. عربستان یکی از کشورهای همسایە ما است، بە همین دلیل مقدور نیست برای مدت زمانی طولانی بدون تفاهم بە سر بریم. پس از اشغال کویت از سوی رژیم بعث صدامی در سال ۱۹۹۱، روابط میان عراق و عربستان قطع شد، هم اکنون این روابط بار دیگر برقرار شدە است. لازم است روابط میان دو کشور در کوتاە ترین زمان ممکن شاهد پیشرفت و گسترش باشد. نباید در گذشتە بە سر بریم. مخالفت هایی از هر دو سو بە گوش می رسد. جریان هایی در هر دو کشور نمی خواهند روابط رو بە بهبود نهد. بە همین دلیل لازم است ما با هم همکاری داشتە و سطح آن را گسترش دهیم تا از آن نفع ببریم. تا منافع ملت های دو کشور تامین شود. از سوی طرف عربستانی نیز چنین میل و ارادەای مشاهدە می گردد.
جناب نخست وزیر، در بیانیە پایانی اجلاس سران عرب حفظ یکپارچگی خاک عراق بە عنوان عاملی در تامین امنیت ملی عرب آمدە است. آیا این جملە بنا بە درخواست شما در بیانیە گنجاندە شدە بود. آیا هدف از این جملە اشارە بە تلاش و مطالبە کُردها برای برگزاری همەپرسی تعیین سرنوشت و جدا شدن از عراق بود؟
نخست وزیر عراق: خیر. منظور و هدف این نبود. هدف اشارە بە پروژەهایی بود کە برای تجزیە عراق مطرح می شوند. همانگونە کە مستحضرید مدت مدیدی است کە اشخاص و جریان هایی در خصوص تجزیە عراق بە سە بخش سنی، شیعە و کُردی سخن می گویند. این مسئلە بە صورت کلی و بە تمام معنا غیر قابل قبول است. ما در موضوع یکپارچگی خاک عراق جدی هستیم. همان گونە کە اطلاع دارید دولت جدید آمریکا نیز بر حفظ یکپارچگی خاک عراق تاکید دارد. خواستار آن هستیم کە این مهم متد همگان باشد. بە نظر ما  عراق یکپارچە برای همگان قدرتمدتر است. اما دربارە استقلال؛ بە نظر من این امید و آروز است. آرزو و امید نیز حق هر انسانی است و محترم می باشد. این حق هر انسانی است کە آرزو داشتە و امیدوار بە تحقق آن باشد. اما در دنیای واقعی بحث منافع مطرح است. باید منافع را در پیش چشم داشت. آیا با استقلال منافعت تامین می شود، یا اینکە این منافع در عراقی متحد و یکپارچە تامین می گردد. در کشوری کە همە فرزندان آن در کنار هم و با هم زندی می کنند.
بە عقیدە من بهترین گزینە برای کُردها و همە عراقی ها با هم بودن است. جدایی در مقطع کنونی و همە ادوار، بە ضرر خود کُردها خواهد بود. زیرا همسایە هایت نیز چنین چیزی را نخواهند پذیرفت. همسایگانی داری کە مخالف چنین درخواستی هستند. هم اکنون اروپا بە سمت گشایش و برداشتن مرزها و موانع و بازرگانی مشترک بە پیش می رود.
اگر ما بە سمت تجزیە پیش رویم باعث ضرور خواهد شد. بسیاری از سیاستمداران کُرد هستند کە بە این واقعیت معترف هستند، اما جرئت بیان آن را ندارند. اما هنگامی کە من در این بارە با آن ها صحبت می کنم بر این عقیدە هستند و اظهار می دارند کە واقعیت این است کە منافع کُرد در آن است کە در چارچوب عراق کنونی باقی بمانند. اما مشروط و من نیز بر آن شرط تاکید دارم و آن هم این است کە همان تعامل و رفتار کە با عراقی ها صورت می گیرد با کُردها نیز صورت پذیرد. نباید تفاوتی قائل شد. ناد با همە عراقی ها بە یک نوع برخورد شود و آن هم در جایگاە شهروند درجە یک.
شما اشارە کردید کە در همسایگی عراق برخی کشورها مخالف جدایی کُردها در عراق هستند، آیا کشوری هست کە این موضع را بە شما اعلام کردە باشد؟
نخست وزیر عراق: این مسئلەای مخفیانە و محرمانە نیست. موضع رسمی ترکیە مخالفت با جدایی اقلیم کردستان از عراق است. موضع رسمی ایران نیز مخالفت با جدایی اقلیم کردستان است. سوریە سابق نیز بە همان نحو، مخالف جدایی بود. بە عقیدە من وضعیت کنونی در جهان عرب این واقعیت را نشان می دهد کە موضوع جدایی کُردها در عراق را نخواهد پذیرفت.
جدایی نتیجەای طبیعی است برای ملتی کە در وضعیت و شرایط ویژەای زندگی کند. کە این موضوع با وضعیت موجود همخوانی ندارد.
بە نظر من هم اکنون وضعیت بە نسبت گذشتە بە طور کامل تغییر کردە است. کُردها بە عنوان یک ملت و در مقایسە با کشورهای دیگر و مقاطع مختلف، زندگی مسالمت آمیزتری با عراق دارند.
شما رابطەای خوب با جناب مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان و نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان دارید. آیا طرحی برای زمینەسازی در راستای حل اختلافات میان اقلیم کردستان و بغداد در دست دارید؟
نخست وزیر عراق: در رابطە با این موضوع صحبت کردەایم. این مسئلە نیازمند گفتگو است. گفتگویی گستردە. لازم است مشکلاتمان را حل و فصل کنیم. روابط ما در حال حاضر نسبت بە سابق بهتر است. آنچە امروز ما را با هم جمع کردە است، خون می باشد. کُرد و عرب در کنار هم با یک دشمن مشترک جنگ کردند. نتیجە اینکە همانگونە کە من و مسعود بارزانی دربارە آن گفتگو کردیم جای بسی تاسف است کە بە کشمکش سابق باز گردیم. خون ما با هم ریختە شدە است و اعتماد مشترکی میان نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق بە وجود آمدە است. باید این اعتماد را اساس قرار دهیم و مشکلات را حل و فصل کنیم. ما در این راستا تلاش خواهیم کرد. بە رهبران سیاسی در اتحادیە میهنی و جنبش تغییر در استان سلیمانیە نیز همین را گفتم. بە آن ها گفتم کە مشکلات و اختلافات فی مابین را از این طریق حل کنیم. واقعا از کشمکش و اخلافات داخلی هم کە در اقلیم کردستان وجود دارد، ناراحتم.
گرە کور اصلی در روابط میان اربیل و بغداد چیست؟
نخست وزیر عراق: مشکل، تجمیع مشکلات است. مشکلات در زمانی کە باید حل می شدند بە حال خود رها شدەاند؛ مشکلات مربوط بە دوران حاکمیت بعث، در سال های پس از ۲۰۰۳ نیز بە قوت خود باقی بودە و لاینحل ماندەاند و بر روی هم انباشت شدەاند. هیچ تلاش واقعی برای حل آن ها انجام نشدە است.
 آنچە انجام شدە است فقط مجموعەای از بحث ها و تبادل نظرات میان طرفین بودە است. مشکل اولی کە هم اکنون باید بە آن پرداخت، مشکل نفت است. پس از آن مشکل بودجە و نحوە مدیریت آن. لازم است قانونی داشتە باشیم. قانونی با عنوان درآمدهای عراق، کە بە چە نحو میان اقلیم کردستان و استان های عراق تقسیم می شود. باید در این بارە نیز گفتگو صورت پذیرد. باید در محیط و جوی آرام این مشکل را حل کنیم.
معتقدم کە می توانیم در چارچوب جامعە عراقی مشکلات و اختلافات را حل و فصل کنیم. باید در وضعیت و فضایی مشخص مشکلات را یک بە یک حل و فصل کنیم نە اینکە بخواهیم همە مشکلات را با هم حل کنیم.
باید در فضایی آکندە از اعتماد این مهم انجام گیرد. اگر اعتماد ایجاد نشود هر چقدر هم تلاش کنیم، نتیجەای نخواهد داشت. اگر اعتماد و تلاشی جدی صورت پذیرد نتیجە خواهد داشت و قادر بە انجام چنین کاری خواهیم بود. اذعان دارم کە حل این مشکلات آسان نیست، زیرا چند سال از وجود این اختلافات می گذرد. یکی از موارد مورد اختلاف، مسئلە مناطق مورد مناقشە است کە من بە این مناطق می گویم مناطق مورد همکاری؛ هر چند نباید نام هایی کە بار حقوقی دارند تغییر داد، اما مناطق مورد مناقشە یعنی اینکە بر سر آن ها اختلافاتی وجود دارد. اما ما باید با همدیگر همکاری داشتە باشیم تا اختلافات را حل و فصل نماییم و ساکنان این مناطق نیز با هم، مدیریت مناطق خویش را در دست بگیرند. همچنین مشکل گمرکات و دروزهای مرزی کە همە ما تاکید داریم کە باید تحت نظارت و کنترل دولت مرکزی باشند. همچنین نفت کە بر اساس مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ قانون اساسی باید در دست دولت مرکزی باشد. معتقدم کە ما می توانیم با همکاری با هم اختلافات را حل و فصل کنیم.
  من خیلی بە دنبال حل مشکلات و اختلافات هستم. اما مشکل فقط اربیل و بغداد نیستند. باید در سطحی گستردە و وسیع تر مشکات را تحت چتری سیاسی و حکومتی در آورد. خواە در اقلیم کردستان باشد یا در بغداد.
تنها دو سوال باقی ماندە است. اگر ریاست اقلیم کردستان و جریان های سیاسی اقلیم کردستان بە صورت رسمی درخواست برگزاری رفراندوم استقلال را مطرح کردند، آیا شما آن را خواهید پذیرفت؟
نخست وزیر عراق: من از رهبران کُرد درخواست کردم کە خود و ما را در تنگنا قرار ندهند. اما آن گونە کە مرسوم است هر گاە رویدادی واقع شد، برای آن رویداد موضع گیری خواهیم کرد. علاقەای بە ادامە بحث دربارە رفراندوم را ندارم. زیرا نتیجە چنین رفراندومی مشخص است. اما سوال این است کە آیا نتیجە رفراندوم را اجرایی می کنند یا خیر؟ اگر نتیجە آن آری بود، اجرایی می کنند؟ خوب رهبران کُرد همگی تاکید دارند کە مقطع کنونی برای جدا شدن از عراق مناسب نیست و زمینە برای این مهم مهیا نیست.
مسعود بارزانی دربارە همەپرسی بە شما چە گفت؟
نخست وزیر عراق: نمی خواهم اظهارات وی را بیان کنم. این مسئلەای خصوصی است. اما آنچە مشخص است این است کە مقطع کنونی بە نفع جدایی کُردها نیست. اطلاع دارم کە احتمالاً برخی ها بە دنبال برگزاری همەپرسی برای تقویت جایگاە خود هستند. اما من می گویم رفراندوم برای این مهم برگزار می شود کە بر اساس نتایج آن عمل شود. اگر نتیجە آن آری بە جدایی کردستان بود، آیا کردستان جدا خواهد شد. این مسئلە نیازمند گفتگویی طولانی با شریک سیاسی است، تو در کشوری واحد زندگی می کنی و در این کشور دارای شریک سیاسی هستی کە باید با آن بە توافق برسی. بە همین خاطر نیز حرف من این بود کە بیایید با هم بنشینیم و بر سر همە مسائل بە تفاهم برسیم. علیرغم اعتقادم بە حقوق ملت ها برای تعیین سرنوشت من موافق جدایی اقلیم کردستان از عراق نیستم، اما ما در یک کشور زندگی می کنیم و در یک کشتی قرار گرفتەایم بە همین دلیل نیازمند تفهم در خصوص چگونگی زندگی در کنار هم و همکاری با هم هستیم.
جناب نخست وزیر، آیا اجازە فعالیت بە شرکتی خاص برای   توسعە پالایشگاە نفت کرکوک و احداث پالایشگاە جدید دادە شدە است؟
نخست وزیر عراق: جزئیات این مسئلە نزد شرکت نفت می باشد. وزیر محترم نفت اطلاع داد کە پروژەای پیشنهادی برای توسعە پالایشگاە تدوین شدە است. وزارتخانە هم درخواست نیازهای فنی را کردە است، زیرا هم اکنون با پروژەهایی کە مربوط بە پالایشگاە های سابق است موافقت نمی کنند. پیشتر قابلیت های پالایشگاە ها در سطح بسیار پایینی بود و نصف نفت آن ها بە هدر رفتە و بە نفت غیرقابل استفادە تبدیل می شدند. پالایشگاە های جدید باید ویژگی های مورد نیاز را دارا بودە و تولیداتشان مفیدتر باشد. وزارتخانە در این بارە گفتگو خواهد کرد و در نهایت مسئلەای فنی است و بر روی آن کار خواهد شد.
در خصوص برافراشتن پرچم کردستان شاهد واکنش های بسیاری از هر دو طرف بودیم، گفتە می شود در مقابل این اقدام، حقوق کارمندان کرکوک قطع می شود، آیا شما دست بە چنین اقدامی خواهید زد؟
نخست وزیر عراق: کرکوک متعلق بە همە کرکوکی ها از همە طیف ها است. در کرکوک؛ کُرد و عرب و ترکمان و مسیحی و اقلیت های دیگر وجود دارند و لازم است در کنار هم زندگی کنند.
بە اعتقاد من، نباید با این مسئلە بر اساس اکثریت و اقلیت تعامل کرد، زیرا مسئلە همزیستی است. همزیستی هم یعنی با هم و در کنار هم بودن در یک چارچوب مشخص. برخی ها پرچم را ارزش قرار می دهند و برخی نیز ارزشی برای آن قائل نیستند. برخی ها پرچم را سمبل می دانند و معتقدند کە کرکوک بە اقلیم کردستان ضمیمە می گردد و برخی نیز معتقدند کە این پرچم کردستان و هویتی برای بخشی از ساکنان کرکوک می باشد کە کُرد هستند.
بر این باورم هم اکنون زمان ایجاد چنین کشمکش و اختلافی نیست. اکنون ما شهر حویجە را در غرب کرکوک داریم کە باید همە ما بر سر آزادی آن متحد و هم نظر باشیم. من خواستار پایان دادن بە این موضوع هستم. از استاندار و شورای استانی درخواست دارم کە با ما همکاری داشتە باشند و آن را بردارند. پرچم هیچ چیز را تغییر نمی دهد. در نهایت شاید برخی ها بە عنوان فتنەانگیزی بە این موضوع بنگرند، وضعیت کرکوک تحمل فتنەانگیزی را ندارد. اطلاع یافتم کە اعضای عرب و ترکمانی نشست شورای استانی کرکوک را بایکوت کردەاند.
اگر پرچم اقلیم کردستان در کرکوک پائین آوردە نشد، آیا حقوق کارمندان کرکوک را قطع خواهید کرد؟
نخست وزیر عراق: خیر، بە اعتقاد من چنین تدبیری دشور خواهد بود. اما امیدوارم کە بە چنین نقطەای نرسیم. نباید هم بە چنین نقطەای برسیم. کرکوک بخشی از عراق است بر اساس قانون در چارچوب مرزهای عراق است. در چارچوب و تحت نظر دولت اقلیم کردستان نیست و قوانین عراق در این استان حاکم است. بر اساس قانون شورای استانی اختیارات تعیین پرچم را ندارد. پرچم استان ها همان پرچم رسمی کشور است. از استاندار و ادارە استان کرکوک تقاضا دارم این مسئلە را کنترل نماید. همان گونە کە نخست وزیر نمایندە همە عراقی ها است، استاندار کرکوک نیز باید نمایندە همە ساکنان استان از هر طیف و مذهبی است.
امیداوم استاندار کرکوک منافع ساکنان این استان را اساس تصمیمات و فعالیت هایش قرار دهد. من قصد ورود بە این موضوع را نداشتم تا وضعیت بغرنج تر نگردد، اما چون شما سوال کردید پاسخ دادم. کرکوک بە همە ساکنان آن تعلق دارد. تمنا می کنم هیچ نوع تحریک و فتنەانگیزیی نباشد. شاید پرچم، حامل پیام خاصی نباشد، اما برخی ها آن را حامل پیامی مشخص می دانند و بە همین دلیل لازم است برای چنین برداشتی نیز احترام قائل شد.
سوال پایانی، پیش بینی شما بە عنوان نخست وزیر و فرماندە کل نیروهای مسلح عراق برای موعد پایان عملیات موصل چیست، آیا مدت زمان زیادی برای پایان آن در پیش رو داریم؟
نخست وزیر عراق: واقعیت این است کە ما در آخرین مراحل این عملیات هستیم. داعشی ها بە خوبی اطلاع دارند کە در مناطقی کە باقی ماندەاند در محاصرە کامل هستند. هر چند برخی ها بە دنبال ایجاد حواشی برای نیروهایمان بودند و از انجام کشتار سخن گفتند. کشتاری کە در میان غیرنظامیان انجام شد، از سوی داعش بود. زیرا داعش مردم عادی را در منزلی مسکونی محاصرە کردە بود. داعش مناطق را بمبگذاری کردە بود. خودروهای بمبگذاری شدە را در برخی مناطق مستقر کردە بود. شکر خدا علیرغم همە این ها نیروهای ما طی روزهای اخیر قهرمانانە و سریع پیشروی کردند. ان شا اللە طی چند هفتە عملیات بە پایان می رسد. / رووداو
برگردان به فارسی: جام کردی

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اخبار

اقتصاد

فتوتیتر

تبلیغات